Евроtстрой ПН ЕООД

Ultra-Ever Dry10 ГОДИНИ
Еврострой РН ЕООД
Проектиране - Строителство - Надзор - Енергийна ефективност
Официален представител за България на ULTRA-EVER DRY

 • Български
 • English


Предмета на дейност на „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД е строително монтажни работи, инженерингова дейност, строителен надзор, оценка на съответствието на работни проекти, технически поспорти, сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност по чл.23 от ЗЕЕ.

Строително монтажни работи:
 1. Завод за обработка на гранит на фирма „Натурал стоунс” гр.Пловдив
 2. Реконструкция на улична мрежа – град Цар Калоян Подизпълнител на АБВ Холдинг
 3. Реконструкция на улична мрежа – град Ветово - Подизпълнител на Автомагистрали Черно море АД – гр.Шумен
 4. СМР за изпълнение мерките по обследване за енергийна ефективност на обект:НУ“Цани Гинчев“-гр.Бяла Слатина
 5. Изпълнение на СМР за ”Мерки за ЕЕ на СОУ”Христо Ботев”, гр.Глоджево,Община Ветово”
 6. Изпълнение на СМР за”Мерки за ЕЕ на сграда на Общинска Администрация- гр.Ветово, област Русе”
 7. Изпълнение на СМР на обект:”Ремонт и саниране на обединено детско заведение”Здравец”, с.Галата”
 8. Преустройство на съществуваща двуетажна, масивна сграда в „Център за настаняване от семеен тип”с.Гложене
 9. Изграждане на две ЦНСТ в град Луковит
 10. Изграждане на две ЦНСТ в град Червен бряг
 11. Изграждане фотоволтаична централа в град Чирпан
 12. Болница УМБАЛ"Св.Иван Рилски" гр.София
 13. Блок "Светлина" гр.Луковит по национална програма за енергийна ефективност
Обекти строителен надзор:
 1. Упражняване на строителен надзор на обекти на основното застрояване и техническата инфраструктура на територията на Община Плевен.
 2. Строителен надзор на обект;„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ“Васил Левски“,гр.Кнежа и ОУ“Христо Ботев“,с.Бреница“-Община Кнежа
 3. Строителен надзор на обект:„ Преустройство на съществуваща административна сграда за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства от уязвими групи по проект“Детски свят“ в гр.Тетевен
 4. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект:“Улично и парково осветление в ж.к.“Черно море“,гр.Несебър
 5. Упражняване на строителен надзор при строителство на обект:„Енергийно -ефективна реконструкция и модернизация на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Горски Горен Тръмбеш“,община Горна Оряховица
 6. Упражняване на строителен надзор на строителни дейности по проект“Подобряване на физическата среда и сигурността в община Горна Оряховица“
 7. Строителен надзор на обект:“Основен ремонт на сградата на ОУ“Христо Ботев“,с.Търнава,община Бяла Слатина ..Упражняване на строителен надзор на обект:“Изграждане на едно наблюдавано и едно преходно жилище”, гр. Бяла Слатина
 8. Упражняване на строителен надзор на обект“Kанализация по ул.”Родопи”-гр.Кнежа
 9. Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция и подмяна на водопровод по група улици в с. Курново, Община Роман”
 10. Осъществяване на дейностите по строителен надзор за обект:“Почистване и укрепване коритото на р.Каменица,гр.Угърчин,облст Ловешка в участъка от съществуващ мост №4.Подобект:почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72м подпорни стени.
 11. Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по обект:“Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия – I – ви етап“Канализационна и водопроводна мрежа на гр.Тръстеник,Помпена станция и довеждащ колектор.Подобекти:ВиК мрежи.
 12. Упражняване на строителен надзор на обекти по националната програма за енергийна ефективност:
  12.1 Блок находящ се на ул.Ришки проход 23 гр.Смядово
  12.2 Блок "Победа" гр.Кнежа
  12.3 Блок "Чавдар" 7
 13. Реконструкция на ВИК мрежа с.Драгана
 14. Реконструкция на ВИК мрежа с.Катунец
 15. Реконструкция на ВИк мрежа с.Дерманци
 16. Улично и парково осветление гр.Несебър
 17. Цялостно асфалтиране на улици в гр.Луковит
 18. Ремонт на хранителен блок гр.Белене към Министерство на отбраната.
Конструктивни обследвания и обследвания за енергийна ефективност:
 1. Дом за възрастни хора с психични разстройства ,с.Черни връх,общ.Смядово
 2. ЦДГ“Звънче“,гр.Луковит
 3. ЦДГ“Слънце“,гр.Луковит
 4. Сграда общинска администрация,гр.Луковит
 5. ПДЯ“Щастливо детство“,гр.Луковит
 6. ЦДГ“Червена шапчица“,гр.Луковит
 7. „Сгради общинска собственост на територията на община Никопол“- 14 сгради,гр.Никопол
 8. „Сгради общинска собственост на територията на община Несебър“ -21 сгради
 9. „Сгради общинска собственост на територията на община Угърчин“ – 7 сгради
 10. „Енергийно ефективна рехабилитация на спортна зала в у.п.и.I,кв.110 Червен бряг
 11. Сгради общинска собственост на територията на община Тетевен – 5 сгради
 12. Обследване на сграден фонд на Държавна психиатрична болница – гр.Карлуково
 13. Кожарски техникум гр. Ловеч
 14. Супермаркет “LIDL”, гр. Ловеч
 15. МДОЗС, гр. Шумен
 16. Управление “Търговско”, “Счетоводен салон”, “Стол-2”,ТРС, “Център за управление на аварии” – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
 17. “ППО и МВР”, “Спортно-оздравителен комплекс” - “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
 18. Енергийно обследване и технически инвестиционни проекти на ДПП „Беласица“
 19. ЕнергийноКомплексни обследвания на 21 сгради в община Нова Загора по програма "Региони в растеж"
 20. Общо за 2016 г. над 100 000 м2 комплексни обследвания с архитектурни заснемания само по "Националната програма за енергийна ефективност"

 

Референции
Copyright © 2020 Еврострой РН ЕООД |